§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin portalu internetowego ISTHIS.com (dalej portal IS THIS) określa warunki i zasady świadczenia przez Fundację IS THIS Usług za pośrednictwem portalu IS THIS.

§2 Definicje

 1. Administrator - Administratorem portalu IS THIS jest Fundacja WEMENDERS, z siedzibą przy ul. Złotej 7/18 00-019 w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000250036, NIP 586-216-80-13, REGON 220197593.
 2. Baza Danych - zbiór danych zawierający chronione dane osobowe Użytkowników, portalu IS THIS oraz inne dane potrzebne do prawidłowego funkcjonowania portalu.
 3. Cennik - wykaz cen wszystkich oferowanych przez Administratora Usług w portalu IS THIS.
 4. Usługa – następujące usługi świadczone przez portal IS THIS: a. Testy na depresję zakończone raportami.
 5. Opłata – płatność, warunkująca dostęp do Usług opisanych w pkt 6.a Wysokość Opłaty za realizację wskazanych Usług, widoczna jest przy tej Usłudze. Opłata wnoszona jest z góry. Opłata ustalana jest przez Administratora i może ulec zmianie.
 6. Regulamin - niniejszy dokument wraz z dokumentami powiązanymi publikowanymi na stronach portalu IS THIS, stanowiącymi jego integralną część, określający zasady korzystania z portalu IS THIS przez Użytkowników.

§3 Świadczone usługi

 1. Zasobami portalu IS THIS są dobra takie jak informacja, Usługi, towary, dobra niematerialne oraz inne udostępnione na nim świadczenia, pochodzące lub oferowane przez ten portal lub inne osoby.
 2. Portal IS THIS oferuje Usługi spersonalizowane dla danego Użytkownika, takie jak :
  a. Wyniki testu na depresję w formie raportu w formacie PDF jako usługa płatna w systemie płatności elektronicznej oraz jako usługa SMS. Regulamin usług SMS: smartpay.pl/regulamin-klienta. Reklamacja usług SMS: smartpay.pl/complaint.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach portalu IS THIS i jednocześnie zobowiązuje się poinformować o zmianach odpowiednio wcześniej.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową portalu IS THIS albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego.
 5. Administrator nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych.

§4 Zastrzeżenia i postępowanie reklamacyjne

 1. Uzyskana za pośrednictwem Testu na depresję informacja nie może stanowić dla Użytkownika podstawy do podejmowania działań o charakterze zdrowotnym, a w szczególności do stosowania bądź niestosowania określonej terapii, przyjmowania lub nie przyjmowania leków itp. Nie może być także traktowana jako diagnoza lekarska. Z całą mocą podkreślamy, że informacja ta nie może zastąpić klasycznej wizyty u lekarza. Ma ona jedynie charakter informacyjny i dodatkowy.
 2. Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania portalu IS THIS oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.
 3. Zastrzeżenia, a także uwagi, sugestie i błędy zgłasza się Administratorowi za pomocą danych kontaktowych, dostępnych na stronie Kontakt
 4. Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane do 24 h w dni robocze na adres poczty elektronicznej Użytkownika,
 5. Zakłócenia w funkcjonowaniu portalu IS THIS, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach portalu mogą być reklamowane przez Użytkownika, w terminie 14 dni, poprzez zgłoszenie na adres dostępny na stronie Kontakt
 6. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Administrator powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.
 7. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
 8. Prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej przysługuje po wyczerpaniu trybu postępowania reklamacyjnego.

§5 Promocja i reklama w portalu IS THIS

 1. Na stronach portalu IS THIS będą umieszczane reklamy i ogłoszenia osób trzecich, za ustaloną opłatą i na warunkach ustalonych z podmiotem zamieszczającym reklamę lub ogłoszenie.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń zamieszczonych na stronach portalu.
 3. Administrator ma prawo odmówić zamieszczenia reklamy lub ogłoszenia, jeżeli ich treść lub forma jest sprzeczna z prawem, zasadami współżycia społecznego lub charakterem portalu IS THIS.
 4. Administrator może odmówić zamieszczenia reklamy lub ogłoszenia bez podania przyczyny.

§6 Prawa autorskie

 1. Nazwa IS THIS jest chroniona prawnie. Jakiekolwiek jej używanie jest zabronione bez pisemnej zgody Administratora.
 2. Administrator jest właścicielem praw autorskich i innych praw wyłącznych, jak również składających się na nie poszczególnych elementów, w szczególności znaków towarowych, wzorów użytkowych, przedmiotów prawa autorskiego lub praw pokrewnych i innych dóbr niematerialnych.
 3. W portalu IS THIS udostępniane są dobra pochodzące od innych osób; są wśród nich w szczególności informacje, dane, teksty, wizerunki, grafiki, będące własnością osób uprawnionych.
 4. Wszystkie prawa osób, od których pochodzą wskazane wyżej dobra, są zastrzeżone.
 5. Zabronione jest kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie jakiegokolwiek zasobu portalu IS THIS, chyba że uprawniony podmiot wyraźnie udzieli na daną czynność zgody.
 6. Żadna część zasobów portalu IS THIS nie może być publikowana bez zgody Administratora. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i zapisywanie danych na dysk komputera jest dozwolone jedynie do prywatnego użytku Użytkownika. Wyjątki od tego punktu wymagają pisemnej zgody i potwierdzenia Administratora.
 7. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.
 8. Portal IS THIS zgłasza do organów ścigania przypadki podejrzane o łamanie prawa, w tym podszywanie się pod inne osoby.

§7 Prawo i sprawy sporne

 1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem, której przedmiotem są Usługi świadczone przez portal IS THIS na podstawie zasad opisanych w Regulaminie, jest prawo obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Wszelkie sprawy sporne związane z usługami świadczonymi przez portal IS THIS będą rozstrzygane przed właściwe polskie sądy powszechne właściwe dla siedziby Administratora.
 3. Zabronione jest wykorzystywanie w jakiejkolwiek działalności procedur i systemów poznanych podczas korzystania z portalu IS THIS. Wszelkie procedury i rozwiązania portalu IS THIS są własnością Administratora.
 4. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Użytkownikówi, o takiej zmianie na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w §11 pkt. 1.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu cywilnego.
 4. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług jest sąd właściwy dla siedziby Administratora.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie portalu IS THIS.